Plaatje bij het artikel van OBS Dijkerhoek

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting ROOS

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting ROOS.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Stichting ROOS is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Stichting ROOS spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Stichting ROOS uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien onderwijs wordt gevolgd bij een school van Stichting ROOS, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Stichting ROOS zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bieden van onderwijs;
 • Het communiceren met en informeren van ouders/verzorgers en medewerkers, met behulp van o.a. Parro en nieuwsbrieven;
 • Het communiceren met en informeren van externen, zoals deelnemers van een SOT[1], waarbij dit ten goede komt voor de onderwijsontwikkeling;
 • Om de interne werkprocessen te optimaliseren, met behulp van het digitale leerlingvolgsysteem en het (digitale) leerproces;

Categorieën persoonsgegevens

Stichting ROOS verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Leerlingen en ouders:

 • naam, voornamen, voorletters, opleidingsniveau, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres); 
 • een BSN en administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
 • nationaliteit en geboorteplaats van de leerling en verzorger; 
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; 
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling; 
  • gegevens die betrekking hebben op de godsdienst of levensovertuiging van de leerling voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs; 
  • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs; 
  • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten; 
  • gegevens voor de organisatie van het onderwijs; 
  • gegevens voor het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 
  • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten; foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de instelling of het instituut;
  • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet, zoals strafrecht.

Medewerkers

 • naam, voornamen, voorletters, opleidingsniveau, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres); 
 • een BSN en administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
 • nationaliteit en geboorteplaats van de leerling en verzorger; 
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn; 
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs; 
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten; 
 • gegevens voor de organisatie van het onderwijs; 
 • gegevens voor het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten; foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de instelling of het instituut;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet, zoals strafrecht.

Grondslag voor gegevensverwerking

Stichting ROOS verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Stichting ROOS, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op Stichting ROOS. Stichting ROOS verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op Stichting ROOS rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Stichting ROOS een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Stichting ROOS gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als Stichting ROOS  persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Stichting ROOS uw toestemming vragen voordat Stichting ROOS de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Stichting ROOS kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.
Stichting ROOS maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Stichting ROOS  verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.
Stichting ROOS verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Stichting ROOS geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn
Stichting ROOS waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens of tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Stichting ROOS heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Stichting ROOS betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stichting ROOS vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Stichting ROOS over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende  persoonsgegevens indien Stichting ROOS deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stichting ROOS de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Stichting ROOS over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ROOS. Bij een dergelijk verzoek zal Stichting ROOS de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Stichting ROOS met betrekking tot de gegevensverwerking, kunt u dit melden bij Stichting ROOS zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting ROOS via het onderstaande adres:

Stichting ROOS
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Haarstraat 83
7460 AA Rijssen
Postbus 48
fg@roostwente.nl
0548-538670

 


[1] School ondersteunings team

Deel deze pagina: