OR

De OR van OBS Dijkerhoek heeft als belangrijkste kerntaken:

  • (Mede) organiseren van activiteiten op school (o.a. de Floralia, het Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd en onderdelen van het  DijkerhoeksFeest).
  • De belangen van kinderen en ouders behartigen.
  • De contacten tussen ouders en team bevorderen.
  • Meewerken van ouders op school bevorderen.
  • De ouderbijdragen en inkomsten uit activiteiten beheren.
  • De ouders vertegenwoordigen bij het team en andere instanties.
  • Het organiseren van ouderavonden.

De ouderraad bestaat uit 6 leden (3 vaders en 3 moeders). Elke ouder met een schoolgaand kind op OBS Dijkerhoek komt in aanmerking om plaats te nemen in de OR. De OR leden benaderen jaarlijks een ouder met de vraag of hij/zij plaats wil nemen in de OR. Uitgangspunt is dat een ouder 6 jaar deelneemt aan de OR. In de praktijk betekent dit dat er jaarlijks een wisseling plaats vindt.

Samenstelling OR

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Arno Meijerman, Voorzitter
Wendy Podt, Penningmeester
Doreen Tijhof, Secretaris
Sandra Rensen
Hendri ter Stal
Rick Stegeman

De OR vergadert maandelijks. Een lid van het team en een lid van de MR nemen beurtelings deel aan de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie over de OR kunt u zich wenden tot één van de OR leden.